Accreditation, Recognition & Certifications

Jabatan Laut Malaysia

Jabatan Pembangunan Kemahiran

Skills Malaysia 2.0

Tabung Pembangunan Kemahiran

HRDCORP Training Provider

Yayasan Pahang

DNV ISO 9001:2015